TheAllergyshop.us Story


       ในโรคภูมิแพ้ทุกโรค หากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการทดสอบภูมิแพ้เพื่อให้ทราบว่าแพ้สารใดและทำการหลีกเลี่ยงสารที่แพ้อย่างถูกวิธี จะทำให้อาการของโรคสงบลง มีสุขภาพดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

        แต่ในความเป็นจริง ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ มักสับสนกับการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ควรใช้ผลิตภัณฑ์ใดให้เหมาะสมกับโรคของตน อะไรจำเป็น อะไรไม่จำเป็น ผลิตภัณฑ์ใดเชื่อถือได้จริง ผลิตภัณฑ์ใดมีข้อเท็จจริงรองรับผลการใช้งาน เพราะทุกผลิตภัณฑ์มักอ้างว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีประโยชน์ต่อโรคภูมิแพ้เสมอ

        กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ พบว่า ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย เสียเงินไปกับผลิตภัณฑ์หลายชนิดอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะ ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ผล ส่วนหนึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นประโยชน์กับโรคของตน อีกส่วนหนึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เสียทั้งเงินซื้อผลิตภัณฑ์ และเสียเงินรักษาโรคต่อไป

        TheAllergyShop.US จึงถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ ที่ต้องการช่วยผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ กับโรคภูมิแพ้ เพื่อให้โรคภูมิแพ้มีอาการที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคภูมิแพ้แก่ผู้ที่แม้ยังไม่เป็นโรคนี้แต่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคภูมิแพ้ เพราะการลดการได้รับสารก่อภูมิแพ้ลง จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคภูมิแพ้ลดลง